Word of the Moment

Nitrous Bacteria

soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites