Word of the Moment

Kalmia

any plant of the genus Kalmia